Potkáváte nás všude tam, kde se lidé obvykle potkávají. Na zastávce autobusu, na ulici, v obchodě, v montážní hale, v úřadu, v ordinaci. Radosti i starosti patří do našeho života v míře málo odlišné od té vaší. I na nás doléhá proměnlivost života v čase smutku a bolesti dokážeme zůstat „nad věcí“ jen stěží. Stejně jako kohokoli jiného, i nás ovlivňuje zrychlené tempo doby. Na živobytí si vyděláváme prací, ale naše schopnosti a zdroje životní síly mají své hranice. Nemoci se nám nevyhýbají, a přestože některé lékařské studie dokazují, že žijeme v průměru až o pět let déle, na rakovinu a infarkty umíráme také. Dopravní nehody postihují i nás a nepořádky v různých sférách společnosti nás otravují stejně jako většinu ostatních. Milujeme a chceme být milováni, ale i my víme, co je to ztratit lásku.

Čemu věříme

Apoštolské vyznání víry. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Radostně se připojujeme k apoštolskému vyznání víry starokřesťanské církve a rádi předkládáme, jak mu v současnosti rozumíme.

 

  1. Věřím v Boha, Otce všemohoucího

Věříme, že Bůh nejen existuje, ale že je v něm i zdroj naší existence. Věříme, že Bůh, který nás přesahuje, nám dává o sobě vědět. Věříme, že to, co říká, je pravda a to, co činí, má smysl. Věříme, že je to Bůh a nikdo jiný, kdo vládne nad světem. Jemu všechno podléhá a žádná naše představa jej nemůže obsáhnout. Důvěřujeme Bohu, a proto se mu chceme podřizovat. Spoléháme na něj ve všem tak, jak se spoléhá syn na svého otce. Věříme, že Bůh nás má rád.

  1. Stvořitele nebe i země

Věříme, že země nevznikla ani náhodou, ani evolučním procesem, ale že byla stvořena slovem Boha v sedmi dnech tak, jak o tom podává zprávu Bible. Sedmý den, kterým byla podle svědectví Písma sobota, Bůh odpočinul. I my v sobotu odpočíváme od všední práce. Vyjadřujeme tím svou víru v Boha Stvořitele. Sobota je pro nás také příležitostí k uctívání Boha ve společenství věřících, čímž následujeme prastarou tradici Božího izraelského lidu neopomíjenou ani Ježíšem Kristem, ani apoštoly a prvními křesťany. Bůh pověřil člověka, aby pečoval nejen o zemi a vše živé, ale také o své tělo i dary, které od něj přijímáme. Věříme proto, že svoboda člověka je spojena s odpovědností za Bohem svěřené dary. Smíme je moudře užívat k svému prospěchu a pamatovat na to, že Stvořiteli náleží jedna sedmina našeho času a jedna desetina našeho zisku.

  1. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého

Věříme, že Bůh dal z lásky pro záchranu člověka svého Syna. O Ježíši věříme, že je zaslíbeným Mesiášem (Kristem), a tedy Božím Synem. V Kristu byl a je Bůh mezi námi. Věříme, že v Kristu Bůh zřetelně promluvil do našeho světa. Věříme, že v Kristu se Boží slovo stalo tělem, a proto věříme Ježíši Kristu jako tělesnému Božímu slovu. Jeho, svého Pána, hodláme následovat, neboť jeho život považujeme za směrodatný a smysluplný. Následováním Ježíše Krista se stáváme lidmi podle Božího přání a Božího obrazu.

  1. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest

Věříme, že v Ježíši Kristu se nám Bůh zjevil jako nám podobný – způsobem narození, života, utrpení a smrti. Ježíš se stal jedním z nás, sloužil nám, ponížil se, abychom dobře porozuměli tomu, jak máme na zemi žít a co po nás Bůh žádá. Naučil nás modlitbě a zve nás na cestu, kterou šel On. Jeho ponížení, službu, utrpení a smrt si připomínáme obřadem nazvaným Večeře Páně, do nějž je zahrnuto: a) umývání nohou jako výraz pokory a vzájemné služby, stejně jako symbol vzájemného odpuštění; b) lámání a přijímání chleba jako Kristova těla; vyznáváme tím svou závislost na Kristu a vůli k životu s Kristem; c) dělení na kalich, jenž připomíná novou smlouvu v Kristově krvi, což je výraz sdílení se s Kristem i s lidmi a předzvěst budoucnosti.