1. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých

Ježíš Kristus sestoupil ve svém utrpení níže a vedl obtížnější zápasy než my, protože bojoval za nás. Byl pohřben a svou smrtí porazil Božího odpůrce – satana. Věříme však, že ukřižovaný a pohřbený Ježíš vstal z mrtvých. Věříme, že byl vzkříšen Bohem. Vzkříšený, tedy živý Ježíš, není pouhou literární postavou. Věříme, že naději na vzkříšení mají všichni, kdo Kristu věří. O smrti učíme, že se týká celého člověka. Duše nemůže existovat odděleně od těla. Pro Boha je smrt spánkem, ze kterého může a chce člověka probudit. Nevěříme proto, že máme nesmrtelnou duši, ani že se naše duše převtěluje. Věříme, že budeme vzkříšeni v těle a že vzkříšení je vstupem do Božího království a následováním vzkříšeného Krista.

  1. Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího

Věříme, že Ježíš vstoupil na nebesa tak, jako starozákonní velekněz vstupoval do svatyně, protože pozemská starozákonní svatyně byla toho obrazem. Zde docházelo ke smiřování s Bohem. Proto věříme, že Kristus, náš velekněz v nebesích, nás smířil s Bohem a na pravici Boha se za nás přimlouvá – jen on sám. Věříme, že tuto přímluvu potřebujeme a že jeho přímluvy jsou základem pro naše odpuštění. Zároveň věříme, že vzkříšený Ježíš je současně přítomný všude tam, kde se lidé sejdou v Jeho jménu, jak On sám zaslíbil.

  1. Odtud přijde soudit živé i mrtvé

Věříme v Kristův viditelný návrat (advent) na zem (tzv. druhý příchod) a viditelné zřízení Božího království. Očekávání Kristova návratu patří spolu s důrazem na Boží stvořitelskou roli k základním vyznavačským rysům Církve adventistů sedmého dne. Věříme, že spolu s Jeho návratem vyvrcholí Boží soud. Prosadí se Boží spravedlnost, bude vymýceno bezpráví jako vyplnění Božího záměru. Věříme, že Bohu bude skládat účty každý člověk. Věříme, že druhý příchod Kristův je blízko. Jsme rovněž přesvědčeni, podle konkrétních znamení, které nám předem popsal, že je třeba na Boží soud upozorňovat a na Kristův příchod se pokáním, tedy návratem k Bohu, připravovat. Věříme, že přicházející Boží soud definitivně rozhodne a ukončí vzpouru, kterou proti Bohu vede ďábel. Věříme, že Kristův příchod nastane v okamžiku předem známém jen Bohu.

  1. Věřím v Ducha svatého

Věříme, že Bůh, který je jako Otec nad námi a jako Syn v Kristu mezi námi, je jako Duch svatý také v nás. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý (Trojice) je jeden a tentýž Bůh, zjevující se nám a přicházející k nám v různých podobách současně a neoddělitelně. V podobě Ducha svatého k nám přichází nepochopitelný a neuchopitelný Bůh, který v nás působí. Jemu se hodláme otevírat a nechat se jím zvnitřku proměňovat. Bůh Duch svatý nás také obdarovává dary, k nimž, jak věříme, patří i dar proroctví. Prorocký dar církvi zpřístupňuje Boží slovo a pomáhá orientovat se ve světě. Výsledkům působení Ducha svatého říkáme ovoce Ducha, z nichž první je láska.